Leermiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking

Leer Zelf Online creëert technologie met een menselijke maat en is gespecialiseerd in toepassingen die online leren voor kwetsbare doelgroepen vergemakkelijkt. Maatschappelijke onderwerpen staan hierbij centraal. Het gaat hierbij om de empowerment van kwetsbare groepen in de samenleving. Met als doel mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden en andere kwetsbare mensen zelfredzamer maken in een wereld die steeds meer digitaliseert en ingewikkelder wordt.

Over Leermiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking

Leer Zelf Online is van mening dat niemand afhankelijk zou moeten zijn van zijn of haar omgeving als diegene informatie wilt over een bepaald onderwerp. Iedereen heeft het recht om zonder bemoeienis van anderen op zoek te gaan naar relevante informatie over elk gewenst onderwerp en ook de gelegenheid krijgen om op zijn eigen manier informatie tot zich te nemen. Die informatie moet dan wel toegankelijk en begrijpelijk zijn, aangepast op zijn behoeftes. Leer Zelf Online zet zich daarom in voor de ontwikkeling van vrij toegankelijke online programma's die volledig geschikt zijn gemaakt voor doelgroepen met beperkte digitale vaardigheden en/of een laag taalniveau. Bijvoorbeeld senioren, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking. Digitale toegankelijkheid is een recht We hebben bij Leer Zelf Online een activistische affiniteit met digitale toegankelijkheid en de daarmee verbonden doelgroepen (laaggeletterden, slechtzienden, slechthorenden, motorisch- en cognitief beperkten). We zien het als onze taak taak om deze toegankelijkheid beter op de kaart te zetten bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. We geven daarom advies, presentaties, trainingen aan collega’s en voeren samen met hen het gesprek met externe stakeholders op het gebied van digitale toegankelijkheid. Met als resultaat een betere toegankelijkheid voor alle kwetsbare burgers. We beschikken over actuele kennis van en praktische ervaring met kwaliteitskaders zoals WCAG2, WAI-ARIA, Webrichtlijnen2 en EN301549. Daarnaast zijn we goed op de hoogte van de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid en weten deze te vertalen naar concrete stappen. Tegelijkertijd beseffen we dat toegankelijkheidsverbetering van websites, apps, content en data niet alleen een uitdaging is met technische aspecten, maar evengoed met beleidsmatige, procesmatige en sociale componenten. En dat toegankelijkheid elke Nederlander raakt, niet alleen mensen met beperkingen. Methodiek Deze online programma's zijn eenvoudig te bedienen door een intuïtief ontwerp, met duidelijke knoppen en door gebruik te maken van contrasten die de programma's ook voor mensen met een visuele beperking geschikt maken. De content van de e-learning kenmerkt zich door eenvoudige tekst, korte zinnen en veel gebruikte woorden. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van visualisatie van de content en alle teksten worden wanneer gewenst hardop voorgelezen. Al onze producten worden ontwikkeld met focusgroepen, gebruikstesten, panelstudies en een sterke betrokkenheid van de eindgebruiker in de breedste zin van het woord. Informatieoverdracht wordt namelijk voor iedereen gemakkelijker als meerdere kanalen worden gebruikt: luisteren, kijken en oefenen. Stichting Leer Zelf Online maakt in haar online programma's gebruik van verschillende methodieken en kan zich per onderwerp ook richten op verschillende doelstellingen. Sommige onderwerpen lenen zich alleen voor voorlichting, terwijl andere onderwerpen zich ook lenen voor activering (bijvoorbeeld een gezonde leefstijl). Daarnaast ontwikkelt de stichting ook verschillende tools waarmee de persoon voorzien kan worden van persoonlijke feedback.

Over Leer Zelf Online

Wij maken leermiddelen voor mensen met een verstandelijke beperking, laaggeletterden, statushouders en alle andere mensen die een zetje kunnen gebruiken. De (digitale) samenleving is immers veel te ingewikkeld geworden voor grote groepen kwetsbare mensen.


Leer Zelf Online werkte eerder samen met de volgende organisatie(s)

 • Rabobank
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • 's Heeren Loo
 • Logius
 • Ipse de Bruggen
 • Translink

Logo van Leer Zelf Online

Leer Zelf Online

Òostdam 2
3441EM Woerden

www.leerzelfonline.nl

Leer Zelf Online biedt ook


De organisatie in het kort

 1. Arbeidsparticipatie, Armoedebestrijding, Sociale cohesie
 2. Landelijk
 3. FTE: 7
 4. Opgericht in 2016
 5. Meet impact: Ja
 6. SDG 1: Geen armoede, SDG 2: Geen honger, SDG 3: Goede gezondheid, SDG 9: Innovatie en infrastructuur, SDG 10: Verminderde ongelijkheid, SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
 7. Training en opleiding